Login

Serdecznie witamy
w naszym nowym świecie.

Firma

Od roku 1980 rodzinne przedsiębiorstwo PFLAUM z miejscowości Strullendorf koło Bambergu działa na terenie całych Niemiec w trzech dziedzinach: transport, logistyka i obsługa serwisowa samochodów ciężarowych. Ponad 1300 pracowników i 950 samochodów ciężarowych gwarantują sprawną realizację usług przez 24 godziny na dobę.

Od 1980 r. rodzinne przedsiębiorstwo Pflaum z siedzibą w miejscowości Strullendorf koło Bambergu z powodzeniem działa w branży transportowej i logistycznej. Łączna powierzchnia ponad 150 000 m² jest podzielona na kilka lokalizacji na terenie całych Niemiec, co zapewnia dużą pojemność magazynową i ogromną elastyczność. Ponad 1300 pracowników i 950 samochodów ciężarowych gwarantują sprawną realizację usług, przewożąc przez całą dobę ogromne ilości różnych towarów. 

Kluczowe kompetencje grupy Pflaum obejmują transport systemowy z wykorzystaniem wymiennych nadwozi, dystrybucję żywności oraz transport specjalny dla przemysłu piankowego. Idealny stan floty pojazdów zapewniają własne myjnie dla samochodów ciężarowych oraz własny autoryzowany warsztat Scania.

Naszą ofertę usług wyróżniają:

  • doskonałej jakości usługi transportowe
  • zintegrowane rozwiązania w logistyce magazynowej
  • świetna obsługa serwisowa samochodów ciężarowych.

Historia

Firma została założona w roku 1980 przez Rainera oraz Ritę Pflaum jako przedsiębiorstwo oferujące przesyłki kurierskie i ekspresowe. Kilka lat później założyciele postanowili przenieść siedzibę firmy do strefy przemysłowej Strullendorf i tam osiedli na stałe. W 1990 r. firma postanowiła zmienić główny profil działalności na usługi transportowe realizowane ciężkimi samochodami ciężarowymi. Od tego czasu lokalizacja w miejscowości Strullendorf stawała się coraz bardziej korzystna. Dzięki dużej liczbie zleceń zaledwie rok później firma otworzyła swój pierwszy oddział w miejscowości Lampertswalde w Saksonii. Założyciele zapragnęli działać również w branży logistycznej. Aby zrealizować ten zamiar, na początku lat 90. w siedzibie firmy w Strullendorfie zbudowano pierwszą halę magazynową o powierzchni 1200 m². W 1994 r. został otwarty drugi oddział w miejscowości Weißenhorn koło Neu-Ulm w Szwabii.

Otwarty w 1997 r. autoryzowany warsztat SCANIA – SKS GmbH & Co.KG – zaspokoił potrzeby wynikające z ciągłego powiększania się floty samochodów ciężarowych.

Pod koniec lat 90. otwarto trzeci oddział w miejscowości Speyer, a także powiększono powierzchnię logistyczną w siedzibie w Strullendorfie do 8000 m². Po zakupie oddziałów w Queis i Cochem nad rzeką Mozelą położono nacisk na rozbudowę siedziby głównej, aby stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla firmy transportowej. Uruchomienie pierwszej własnej stacji paliwowej i myjni dla samochodów ciężarowych umożliwiło utrzymanie floty w idealnej czystości oraz tankowanie na miejscu.

Powiększyliśmy również nasz oddział w Saksonii. Dzięki przeniesieniu do miejscowości Großenhain oddział dysponuje teraz powierzchnią aż 13 000 m² na terenie dawnej hali lotniczej.

Powierzchnie logistyczne w siedzibie w Strullendorfie były systematycznie powiększane. W roku 2010 powierzchnia magazynowa powiększyła się o kolejne 3000 m², a w roku 2013 po zbudowaniu nowej hali logistycznej – o kolejne 9000 m². Ze względu na ekspansję firmy rok po wybudowaniu hali logistycznej rozpoczęto rozbudowę pomieszczeń administracyjnych. Powierzchnie biurowe i pomieszczenia robocze dla pracowników handlowych zostały powiększone z 800 m² do 2000 m².

W roku 2015 nastąpiła niezbędna rozbudowa oddziału w miejscowości Speyer. Dzięki przeniesieniu do strefy przemysłowej Parkstadt am Rhein powierzchnia oddziału zwiększyła się do 25 000 m². W następnym roku firma PFLAUM otrzymała od firmy Scania nagrodę za zakup tysięcznej ciężarówki. Podjęto również ważną decyzję dotyczącą przyszłości przedsiębiorstwa – przekazano udziały w spółce córkom właścicieli: Rucie i Ricie Pflaum.

Przez nieustanny rozwój firmy dbamy, aby odnosiła ona sukcesy również w przyszłości.

Code of conduct

Grupa PFLAUM przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i etycznie odpowiedzialnego zachowania, które są postrzegane jako integralna część naszych procesów biznesowych. Jako firma transportowa i logistyczna działająca na terenie całych Niemiec, realizujemy projekty transportowe i kompleksowe projekty logistyczne z najwyższym poziomem wiedzy i innowacyjności. Dostawy i usługi pozyskujemy od starannie wyselekcjonowanych dostawców.

Nasze działania biznesowe opierają się na odpowiedzialnym zarządzaniu korporacyjnym, które jest ukierunkowane na długoterminowe tworzenie wartości. Przy nabywaniu towarów i udzielaniu zamówień zwracamy uwagę nie tylko na kryteria proceduralne, ekonomiczne i techniczne, ale także na aspekty społeczne i ekologiczne, takie jak prawa człowieka, warunki pracy, zapobieganie korupcji i ochrona środowiska.

Jakość, niezawodność, koszty, zrównoważony rozwój i innowacyjność są dla nas kluczowymi czynnikami przy wyborze i ocenie dostawców i usługodawców, z uwzględnieniem interakcji między produktem/usługą, rynkiem, regionem i procesem. PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych i naszego Kodeksu postępowania PFLAUM. Ponadto oczekuje się, że wprowadzą lub już wdrożyli odpowiednie procesy w celu zapewnienia zgodności z prawem w swoich firmach oraz promowania ciągłego doskonalenia zgodnie z zasadami i wymogami Kodeksu postępowania PFLAUM.

PFLAUM oczekuje również od swoich dostawców i usługodawców zapewnienia, że ich spółki powiązane również przestrzegają i uznają wszystkie opisane zasady i wymagania. Przez "spółki powiązane" rozumiemy spółki, w których co najmniej 50% kapitału zakładowego z prawem głosu należy bezpośrednio lub pośrednio do drugiej spółki. Poniżej znajdują się nasze zasady postępowania w środowisku biznesowym:

Zakaz korupcji i przekupstwa

PFLAUM wymaga od swoich dostawców i usługodawców, aby nie tolerowali żadnych form korupcji i zapewniali przestrzeganie w swoich przedsiębiorstwach wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczących zwalczania korupcji oraz odpowiednich przepisów antykorupcyjnych. W szczególności muszą oni zapewnić, aby ich pracownicy, podwykonawcy lub przedstawiciele nie oferowali, nie obiecywali ani nie przyznawali żadnych korzyści pracownikom PFLAUM lub powiązanym stronom trzecim w celu uzyskania kontraktu lub innych korzyści biznesowych.

Pranie brudnych pieniędzy

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców przestrzegania wszystkich odpowiednich zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i nieuczestniczenia w żaden sposób w działaniach związanych z praniem pieniędzy.

Unikanie konfliktów interesów

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców podejmowania decyzji dotyczących ich działalności biznesowej z PFLAUM wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów. Od samego początku unika się konfliktów interesów z interesami prywatnymi lub innymi działaniami gospodarczymi lub innymi, w tym z interesami krewnych lub innych powiązanych osób lub organizacji.

Wolna konkurencja

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców uczciwego postępowania w zakresie konkurencji i przestrzegania obowiązujących przepisów antymonopolowych. Dostawcy i usługodawcy nie uczestniczą w porozumieniach z konkurentami, które naruszają prawo antymonopolowe, ani nie nadużywają dominującej pozycji rynkowej, którą mogą posiadać.

Ochrona środowiska

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców przestrzegania obowiązujących krajowych przepisów, regulacji i norm dotyczących ochrony środowiska.

Humanitarne traktowanie

Partnerzy biznesowi PFLAUM są zobowiązani do tworzenia środowiska pracy, w którym wszystkie osoby pracujące w ich obiektach są traktowane z szacunkiem i godnością oraz są chronione przed nadużyciami, nękaniem lub zastraszaniem wszelkiego rodzaju (np. fizycznym, werbalnym, psychicznym, seksualnym).

Praca dzieci

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców zakazu i powstrzymania się od wszelkiego rodzaju pracy dzieci w swoich firmach. Zgodnie z Konwencją MOP nr 138 dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, praca dzieci definiowana jest jako praca wykonywana przez pracowników poniżej 15 roku życia i/lub wieku, w którym kończy się obowiązek szkolny.

Dyskryminacja

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców promowania równych szans i równego traktowania oraz zapobiegania dyskryminacji w rekrutacji pracowników oraz w promowaniu lub przyznawaniu środków szkoleniowych i dokształcających. Żaden pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, wiek, kolor skóry, kulturę, pochodzenie etniczne, tożsamość seksualną, niepełnosprawność, przynależność religijną lub ideologię.

Praca przymusowa

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców, że nie będą zezwalać na pracę przymusową w swoich firmach.

Wynagrodzenie i godziny pracy

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych dotyczących godzin pracy. Ponadto oczekuje się, że pracownicy dostawców i usługodawców otrzymają wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi. Wyraźne, ale nie wyłączne, odniesienie znajduje się tutaj do obowiązku przestrzegania "Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns" (Ustawa o płacy minimalnej - MiLoG) w Republice Federalnej Niemiec.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Obejmuje to z jednej strony ograniczenie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy, a z drugiej strony szkolenie pracowników w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym w najlepszy możliwy sposób.
Obejmuje to dobrze utrzymane miejsca pracy i sprzęt, odpowiednie środki ochronne, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz środki zapobiegające nadmiernemu zmęczeniu psychicznemu i fizycznemu.

Relacje z dostawcami

PFLAUM oczekuje od swoich dostawców i usługodawców, że będą informować swoich kontrahentów i dostawców o wszystkich zasadach i wymaganiach opisanych w niniejszym dokumencie, a także przestrzegać ich przy ich wyborze. Dostawcy i usługodawcy powinni zachęcać swoich kontrahentów i dostawców do przestrzegania opisanych standardów w zakresie praw człowieka, warunków pracy, zapobiegania korupcji i ochrony środowiska w ramach wypełniania swoich zobowiązań umownych.

Zgodność z Kodeksem postępowania dostawców PFLAUM

Przestrzeganie zasad i wymogów niniejszego Kodeksu postępowania PFLAUM przez dostawców i usługodawców jest potwierdzane poprzez podpisanie "Deklaracji dostawcy i usługodawcy", która stanowi część wzajemnych stosunków handlowych. Każde naruszenie zasad i wymogów określonych w Kodeksie postępowania PFLAUM będzie traktowane jako istotne naruszenie stosunku umownego ze strony dostawcy i/lub usługodawcy. W przypadku podejrzenia nieprzestrzegania zasad i wymogów Kodeksu postępowania PFLAUM, PFLAUM zastrzega sobie prawo do żądania informacji o istotnych faktach. Ponadto PFLAUM ma prawo do nadzwyczajnego rozwiązania bez wypowiedzenia poszczególnych lub wszystkich stosunków umownych z dostawcami i usługodawcami, którzy w sposób oczywisty nie przestrzegają Kodeksu postępowania dostawców PFLAUM lub którzy nie dążą do i nie wdrażają środków poprawy po wyznaczeniu im przez PFLAUM rozsądnego terminu.

Punkt kontaktowy dla zidentyfikowanych naruszeń

Punkt kontaktowy dla zidentyfikowanych naruszeń - whistleblowing 

Punkt kontaktowy dla zidentyfikowanych naruszeń praw człowieka w łańcuchach dostaw: lksg-beschwerde(a)pflaum-logistik.de